MRC OCT 17 2023 TO OCT 19 2023

MRC (OCT 17 TO OCT 19)

தலைப்பு: "நற்பண்புகள் "


பேசியவர்: பேரா. DR. K. பெருமாள்.

தலைப்பு: " ஒன்பது மைய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: " செயல் விளைவு தத்துவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: " கருமையம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " கருத்தரங்கம் "


தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல்"


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "பிரம்மநிலை விளக்கம்"


பேசியவர்: பேரா. இந்திரா.

தலைப்பு: "பட்டிமன்றம் "


தலைப்பு: "துரியாதீத தவம்"


பேசியவர்: பேரா. இந்திரா.