MRC (JUN 17 TO JUN 19)

தலைப்பு: "கருத்தரங்கம் "


பேசியவர்: மு நி பேரா. விவேகானந்தன்.

தலைப்பு: "பட்டிமன்றம் "


பேசியவர்: பேரா. புதியவன் பொன்னுசாமி.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: "இறைநிலை விளக்கம் "


பேசியவர்: மு நி பேரா. விவேகானந்தன்.

தலைப்பு: "ஒன்பது மைய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: " கருமையம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "நற்பண்புகள் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " கருவிலே திருவுடையார் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " வாழ்வின் வெற்றிக்கு ஆசையின் பங்கு"


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "துரியாதீத தவம்"


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.