MRC JULY 07 2023 TO JULY 09 2023

MRC (JULY 07 TO JULY 09)

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல்"


பேசியவர்: பேரா. சிவராமன்.

தலைப்பு: " பட்டிமன்றம்"


தலைப்பு: "நற்பண்புகள் "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: " ஒன்பது மைய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. Dr. கலாவதி சேகர்.

தலைப்பு: " செயல் விளைவு தத்துவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: " கருமையம்"


பேசியவர்: பேரா. Dr. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " கருத்தரங்கம் "


தலைப்பு: " துரியாதீத தவம்"


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: "பிரம்மநிலை விளக்கம்"


பேசியவர்: பேரா. சேர்மா செல்வராஜ்.