KONGU FOUNDATION COURSE (MAY 13 TO MAY 15)

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி .

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி .

தலைப்பு: "எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: பேரா. கலாவதி சேகர்.

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சுமதி சீனிவாசன்..