KANNADA BGC JULY 10 2023 TO JULY 12 2023

KANNADA BGC (JULY 10 TO JULY 12)

தலைப்பு: "WORLD PEACE"


தலைப்பு: "SELF TRANSFORMATION OF UNIVERSE"


தலைப்பு: "SELF TRANSFORMATION OF HUMAN BEINGS"


தலைப்பு: "RELATIONSHIP BETWEEN THE PLANETS AND LIVING BEINGS"


தலைப்பு: "QUESTION AND ANSWER SESSION"


தலைப்பு: "GENETIC CENTRE"


தலைப்பு: "EXPLONATION OF BRAHMAM"


தலைப்பு: "DIVINE STATE MEDITATION"


தலைப்பு: "CERTIFICATE SESSION"


தலைப்பு: "CAUSE AND EFFECTS"


தலைப்பு: "BENEFITS OF YOGA"