KANNADA BGAC JAN 26 2023 TO JAN 29 2023

KANNADA BGAC (JAN 26 TO JAN 29)

தலைப்பு: "AGNA MEDITATION"


தலைப்பு: "CERTIFICATE SESSION"


தலைப்பு: "DIVINE STATE MEDITATION"


தலைப்பு: "ELUCIDATION OF GRAVITY"


தலைப்பு: "WORLD PEACE"


தலைப்பு: " THURIYA MEDITATION"


தலைப்பு: "SHANTHI MEDITATION"


தலைப்பு: "SELF TRANSFORMATION OF UNIVERSE"


தலைப்பு: "SELF TRANSFORMATION OF HUMAN BEING"


தலைப்பு: "RELATIONSHIP BETWEEN THE PLANETS & LIVING BEINGS"


தலைப்பு: "QUESTION & ANSWER SESSION"


தலைப்பு: "GREATNESS OF SIPIRITUAL SERVICES"


தலைப்பு: "GENETIC CENTRE"