KANNADA BGAC DEC 26 2022 TO DEC 29 2022

KANNADA BGAC (DEC 26 TO DEC 29)

தலைப்பு: "YOGA NERIGAL"


தலைப்பு: "WORLD PEACE"


தலைப்பு: "TRANSFORMATION OF LIVING BEINGS"


தலைப்பு: "THURIYA MEDITATION"


தலைப்பு: "SHANTHI MEDITATION"


தலைப்பு: "SELF TRANSFORMATION"


தலைப்பு: "RELATIONSHIP BETWEEN THE PLANET AND THE LIVING BEINGS"


தலைப்பு: "QUESTION AND ANSWER SESSION"


தலைப்பு: "GREATNESS OF SPIRITUAL SERVICES"


தலைப்பு: "GENETIC CENTRE"


தலைப்பு: "EXPLONATION OF BRAHMAM"


தலைப்பு: "DIVINE STATE MEDITATION"


தலைப்பு: "CERTIFICATE SESSION"


தலைப்பு: "AGNA MEDITATION"