FOUNDATION COURSE MAY 08 2024 TO MAY 12 2024

FOUNDATION COURSE (MAY 08 TO MAY 12)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR. இளமுருகன்.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சாமிநாதன்.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: " கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: " குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேரா. சுபா.