FOUNDATION COURSE ( FEB 22 TO 26 )

தலைப்பு: " கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "

பேசியவர்: பேரா. முனைவர். சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "

பேசியவர்:

 

தலைப்பு: " ஆக்கினை தவம் "

பேசியவர்: மு நி. பேரா. வேதசுப்பையா

 

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "

பேசியவர்: மு நி. பேரா. Dr.K. பெருமாள்

 

தலைப்பு: "எண்ணம் ஆராய்தல் "

பேசியவர்: பேரா. முனைவர். சுமதி சீனிவாசன்

 

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "

பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி

 

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "

பேசியவர்: பேரா. ஜானகிராமன்

 

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "

பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்

 

தலைப்பு: " காயகல்பம் "

பேசியவர்: மு நி . பேரா. Dr.N.A .பெருமாள்

 

தலைப்பு: " குடும்ப அமைதி "
பேசியவர்: பேரா.. ராமமூர்த்தி

 

தலைப்பு: " சாந்தி தவம் "

பேசியவர்: பேரா.. சீதாலட்சுமி

 

தலைப்பு: " சினம் தவிர்த்தல் "

பேசியவர்: பேரா.. முனைவர் சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " துரிய தவம் "

பேசியவர்: பேரா.. முனைவர் சக்திகுமாரவேல்

 

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "

பேசியவர்: பேரா.. அருட்செல்வி