FOUNDATION COURSE AUG 23 2023 TO AUG 27 2023

FOUNDATION COURSE (AUG 23 TO AUG 27)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: " எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ஜானகிராமன்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சுபா.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா. DR.சக்திகுமாரவேல்

தலைப்பு: " வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: பேரா. செந்தில்குமார்.

தலைப்பு: " ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: " கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: " குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேரா. கணேசன்.