FOUNDATION COURSE (APR 27 TO MAY 01)

தலைப்பு: " காயகல்பம் "


பேசியவர்: பேரா. பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "ஆசை சீரமைத்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சுகுணா.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. வேதசுப்பையா .

தலைப்பு: "எண்ணம் ஆராய்தல் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "கர்மயோகம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. Dr.S. இலக்குமணன்.

தலைப்பு: "குடும்ப அமைதி "


பேசியவர்: பேரா. ராமமூர்த்தி.

தலைப்பு: "கலந்தாய்வு "


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "கவலை ஒழித்தல் "


பேசியவர்: பேரா. முத்துவேல்.

தலைப்பு: "கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. சீதாலட்சுமி.

தலைப்பு: "சினம் தவிர்த்தல் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா.DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "வாழ்த்தும் பயனும் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. Dr. S.இலக்குமணன்.