ARULNITHIYAR (FEB 11 TO 13 )

தலைப்பு: "அறுகுண சீரமைப்பு "

பேசியவர்: பேராசிரியர். அருட்செல்வி

 

தலைப்பு: " ஆக்கினை தவம் "

பேசியவர்: பேராசிரியர். முருகன்

 

தலைப்பு: " ஆன்மிக சேவையின் மேன்மை "
பேசியவர்: மு.நி .பேராசிரியர். விவேகானந்தன்

 

தலைப்பு: " ஒன்பது மைய தவம் "

பேசியவர்: .பேராசிரியர். முருகன்

 

தலைப்பு: " கருமையம் "

பேசியவர்: .பேராசிரியர். முனைவர் .சுமதி சீனிவாசன் 

 

தலைப்பு: "காயகல்பம் "

பேசியவர்: . முதுநிலை. பேராசிரியர். Dr.K பெருமாள்

 

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "

பேசியவர்: . மு.நி .பேராசிரியர். விவேகானந்தன்

 

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா "


தலைப்பு: "துரிய தவம் "

பேசியவர்: ..பேராசிரியர். முருகன்

 

தலைப்பு: "துரியாதீதம் "

பேசியவர்: ..பேராசிரியர். முனைவர். சக்திகுமாரவேல்