ARULNITHIYAR FEB 10 2023 TO FEB 12 2023

ARULNITHIYAR (FEB 10 TO FEB 12)

தலைப்பு: " வெகுளாமை வேண்டும் "


பேசியவர்: . பேரா. ஞால ரவிச்சந்திரன்.

தலைப்பு: " துரியாதீத தவம்"


பேசியவர்: . பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: " துரிய தவம்"


பேசியவர்: . பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"

தலைப்பு: " சாந்தி தவம்"


பேசியவர்: பேரா. Dr. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: " காயகல்பம் மற்றும் கண்ணாடி பயிற்சி"


பேசியவர்: > மு.நி. பேரா. விவேகானந்தன்.

தலைப்பு: "உடலே மூலதனம்"


பேசியவர்: > பேரா. Dr. சாரதா. தலைப்பு: "ஆன்மீக சேவையின் மேன்மை"


பேசியவர்: > மு.நி. பேரா. விவேகானந்தன். தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: > பேரா. Dr. சக்திகுமரவேல். தலைப்பு: " அறுகுண சீரமைப்பு"


பேசியவர்: > பேரா. Dr. முருகன்.