APT APR 16 2024 TO APR 18 2024

APT (APR 16 TO APR 18)

தலைப்பு: " துரியாதீத தவம் "


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. விவேகானந்தன்.

தலைப்பு: "செயல் விளைவு தத்துவம்"


பேசியவர்: பேரா. இந்திரா.

தலைப்பு: "இறைநிலை விளக்கம்"


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "காயகல்பம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன் .

தலைப்பு: "உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மேன்மை"


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே"


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR. K. பெருமாள் .

தலைப்பு: "ஆக்கினை, துரியம், சாந்தி தீட்சை"


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.