AC JUN 13 2023 TO JUN 15 2023

AC (JUN 13 TO JUN 15)

தலைப்பு: " வெகுளாமை வேண்டும் "


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: " துரிய தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சுமதி சீனிவாசன்.

தலைப்பு: "துரியாதீத தவம்"


பேசியவர்: பேரா. முருகன்.

தலைப்பு: " ஞானாசிறியர் கடமை"


பேசியவர்: பத்மஸ்ரீ. அருள்நிதி. SKM. மயிலானந்தன் (WCSC - தலைவர்)

தலைப்பு: "சாந்தி தவம் "


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "காயகல்பம்"


பேசியவர்: மு.நி. பேரா. DR.K. பெருமாள்.

தலைப்பு: "ஆன்மீக சேவையின் மேன்மை"


பேசியவர்: மு. நி. பேரா. விவேகானந்தன்.

தலைப்பு: "உடலே மூலதனம்"


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.

தலைப்பு: "ஆக்கினை தவம்"


பேசியவர்: பேரா. DR. சக்திகுமாரவேல்.

தலைப்பு: "சான்றிதழ் வழங்கும் விழா"


தலைப்பு: "பாவப்பதிவுகள்"


பேசியவர்: பேரா. ரமேஷ்.