“மக்களுக்காக தவம் செய்வோம்” உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வேண்டுகோள்

“மக்களுக்காக தவம் செய்வோம்” உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வேண்டுகோள்

“மக்களுக்காக தவம் செய்வோம்” உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வேண்டுகோள்