தவம் செய்து

தவம் செய்து

தவம் செய்து வாழ்த்துவதின் மூலம் அனைவருக்கும் நன்மை செய்ய இயலும்” பத்மஸ்ரீ SKM. மயிலானந்தன், தலைவர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அவர்களின் அறிக்கை.

தவம் செய்து வாழ்த்துவதின் மூலம் அனைவருக்கும் நன்மை செய்ய இயலும்”
பத்மஸ்ரீ SKM. மயிலானந்தன், தலைவர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அவர்களின் அறிக்கை.