ஓசூர் அறிவுத்திருக்கோயிலில் காயகல்ப பயிற்சி

Posted by Editor on Feb 5, 2018
Category : Zone,Trust & SKY Centers

இன்று ஓசூர் அறிவுத்திருக்கோயிலில் காயகல்ப பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களுடன் துணை பேராசிரியர். டாக்டர். டி. டி. சண்முகவேலு அவர்கள்.

IMG_20180204_135351